IMPRESSUM

  • Osnivač i izdavač
    ACTUAL PRESS NEW d.o.o.
  • PIB 03164578


Redakcija
Ivana Milutinovića br.10, 81400 Nikšić
tel/fax: +38240280112
e-mail: [email protected]
[email protected]
web: www.novineniksica.me
Žiro račun: 535-17310-44
Prva banka Crne Gore

Direktor i Glavni urednik
Vladimir Šestović

tel: +38269821000 ; +38269020374

Grafička obrada, dizajn,
kompjuterska obrada
Actual Press New

Copyright
ACTUAL PRESS NEW d.o.o.

Predsjednik programskog savjeta
Prim.dr Radovan-Raco Mijanović

Novine Nikšića izlaze najkasnije do 25. dana u mjesecu

Tiraž je 700 primjeraka

Rješenjem Ministarstva kulture broj 05-1582/2 od 07.06.2013. godine, časopis Novine Nikšića upisan je u registar medija pod rednim brojem  731.